Informativa sui rimborsi

Higiéniai okokból maszkot csak bontatlan állapotban áll módunkban visszaváltani.

Elállási tájékoztató, elállási jog:

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az Fogyasztó által megjelölt, a termék kézbesítőjétől eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az utolsó termék átvételre kerül.

Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ajánlott levél útján postán: Charm Europe Kft, 1034  Budapest, Beszterce utca 16., vagy elektronikus úton küldött levél útján a info@naroo.hu e-mail címre. Elállási nyilatkozat minta megtalálható jelen Szabályzat mellékleteként jelen weboldalon. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Fogyasztó köteles Szolgáltató részére a terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eredeti szállítólevéllel és számlával együtt visszaküldeni vagy átadni személyesen a Pilates Plus Stúdióban. A határidő megtartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt postai úton Fogyasztó a terméket postára adja. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli. Fogyasztó által elállási jog csak hiánytalan, eredeti csomagolású, sérülésmentes termék esetén gyakorolható.

 

Az elállás joghatásai:

Ha Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költségeket. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató. A visszatérítést mindaddig jogosult Szolgáltató visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog alóli kivételek (tájékoztató jellegű felsorolás, jelen webshopban árusított termékek körében):

(45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

  1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát
    d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
    e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
    f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

A kellékszavatosság, a termékszavatosság szóló tájékoztató:

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztó – a termék jellegéből adódóan – nem jogosult kijavítást kérni, annak teljesítése lehetetlen, hibás teljesítés esetén kicserélést kérhet. Terméket cserélni Fogyasztó csak bontatlan, használatlan állapotban tud, ebben az esetben Fogyasztó kicserélés iránti igényével feltüntetve köteles a terméket a Pilates Plus Stúdió visszavinni (1023  Budapest, Apostol u. 13/B) vagy postai úton, az elállási jog gyakorlásával megegyező módon feladni. Szállítási költségek ez esetben is Fogyasztót terhelik.

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet.